TÜZÜĞÜMÜZ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI: Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ: Kocaeli MADDE 3- DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ: Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları arasında maddi ve manevi dayanışmayı gerçekleştirmek, Kırım Tatarlarının kültürünü, örf ve adetlerini, tarihini tanıtmak, geliştirmek ve yaymaktır. Dernek bu amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri ve çalışmaları yapacaktır. •Kırım Tatar Türklerinin tarihini, musikisini, folklorunu, sanatını, edebiyatını derlemek, geliştirmek, yaymak ve yayınlamak, •Kurs, seminer, konferans, yarışma ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, kütüphane açmak, •Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, •Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, •Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, •Derneğe gelir temin etmek amacıyla geceler, geziler, kermesler, yemekli toplantılar v.s düzenlemek, •Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, •Muhtaç öğrencilere burs vermek, ayni ve maddi yardımlarda bulunmak, •Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, •Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için sosyal etkinlikler (yemekli toplantı, konser, balo, sergi, tiyatro v.b) düzenlemek, •Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, •Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5702 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları il İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, •Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, •Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, Dernek, sosyal alanlarda faaliyet gösterecektir. MADDE 4- DERNE?E ÜYE OLMA ŞARTLARI: Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler, üye olma hakkına sahiptir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Türkiye’de yaşama hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş olan derneklere üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. MADDE 5- ÜYELİ?İN SONA ERMESİ: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Geçen yılın yıllık aidatını tebligata rağmen iki ay içinde ödemeyenler, bu borçları tahsil edildikten sonra yönetim kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir. MADDE 6- ÜYELİK HAKLARI: Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkar veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. MADDE 7- DERNEK GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ: Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3- Denetim Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu olan organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder. MADDE 8- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI: 1. Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,2. Yönetim veya denetim kurallarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir defa EYLÜL ayı içersinde yapılır. Olağan genel kurulun en geç iki yılda bir defa yapılması zorunludur. Yönetim kurulu, genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içersinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. MADDE 9- ÇAĞRI USULÜ: Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek üyelere derneğin ilan panosuna asmak suretiyle duyurulur ve toplantıya çağırılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile gündemi toplantıdan en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde toplantı yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şeklide karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. MADDE 10- TOPLANTININ YETER SAYISI: Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. MADDE 11- TOPLANTI YERİ: Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. MADDE 12- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ: Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonucu bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir. MADDE 13- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur. MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır. 1. Dernek organlarının seçimini yapmak, 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası, 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi, 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6.Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 7.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması, 8.Derneğin feshinin görüşülmesi, 9.Derneğin Şube açılmasına karar verilmesi, 10.Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. MADDE 15- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ: Yönetim Kurulu 13 asil 13 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek. 2.Yönetim Kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantıda bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve dokuz üye seçerler. 3. Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak. 4.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 5.Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek. 6.31.12 tarihi itibari ile Derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek. 7.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. MADDE 16- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU: İlk olağan genel kurul toplantısını yapıp organlarını teşekkül ettirinceye kadar geçici yönetim kurulu aşağıdaki şeklide oluşturulmuştur. 1.Başkan : Vefa İbrahim ARACI 2.Başkan Yardımcısı: Remzi AYBAR 3.Muhasip : Osman AYTU?AR 4.Genel Sekreter : Kadriye Zümran YENİPAZAR 5.Üye : Nevzat ÜLKER 6.Üye : Naib YILDIRIM 7.Üye : Mehmet YÜKSEL 8.Üye : Nurettin Coşkun ÖZŞEKER 9.Üye : Mehmet Bayram CÜRGEN 10Üye : Ergun Nafız TANRIBER 11Üye : Ergun TİNER 12Üye : Ferit TOPLU 13Üye : Bahadır BATUR MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI: Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. MADDE 18- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ: Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve Kayıların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. MADDE 19- GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler. MADDE 20- DERNE?İN ŞUBESİ: Derneğin şubesi yoktur. MADDE 21- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI: Bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı 10.00 YTL alınacaktır. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 30.00 YTL. olup, bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler. MADDE 22- DERNE?İN İÇ DENETİM ŞEKLİ: Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilmez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. MADDE 23- DERNE?İN GELİRLERİ: Derneğin gelirleri 1. Üye aidatları, 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler, 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun alarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir. MADDE 24- DEFTER VE KAYITLAR: Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL. yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilirler. Bilânço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler. Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar. A) İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER: 1. Üye Kayıt Defteri,2. Karar Defteri,3. Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,4. İşletme Hesabı Defteri,5. Demirbaş Defteri,6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri B) BİLÂNÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER: 1. Karar Defteri, 2. Üye Kayıt Defteri, 3. Evrak Kayıt Defteri, 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri, 5. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. MADDE 25- DERNE?İN GELİR VE GİDER BELGELERİ: Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak defterler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler. Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. MADDE 26- ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur. Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. MADDE 27- YETKİ BELGESİ: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretini dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, veriliş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. MADDE 28- TAŞINMAZ MAL EDİNME: Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. MADDE 29- TÜZÜK NE ŞEKİLDE DE?İŞTİRİLECE?İ: Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre; 1. Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi. 2. Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu takdirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur. MADDE 30- DERNE?İN FESHİ: Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. MADDE 31- DERNE?İN TASFİYESİ: Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri Kocaeli Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yardım Vakfına devredilir. Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa yahut Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir. MADDE 32- DERNE?İN LOKALİ: Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır. Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.